ACCIONS EN CURS
4
Accions en curs
del servei de subministrament

A la planta de potabilització d'aigua s'utilitza la sorra com a filtre, que és el sistema convencional de filtrar les impures més petites. En els darrers temps hem disposat de mètodes instrumentals d’anàlisis més precisos i exactes que permeten determinar nivells de contaminants impensables fa uns anys, tanmateix els tractaments han hagut d’evolucionar per poder donar la qualitat que exigeix el RD 140/2003.

El carbó actiu és la solució per produir una aigua que compleixi amb l'exigent l'actual Directiva Europea 98/83/CEE o RD 140/2003. Per tal, cada vegada més, es procedeix a la instal·lació de línies de filtració per carbó actiu en gra C.A.G. en les plantes potabilitzadores, per eliminar tant les males olors i sabors, com els contaminants orgànics en l'aigua. El procés d'absorció és un fenomen natural pel qual les molècules d'un líquid es fixen a la superfície interna o externa d'un sòlid, gràcies a la formació d'enllaços físics.

L'actual Directiva Europea 98/83/CEE o RD 140/2003 és molt estricta pel que fa a la presència de compostos orgànics. El C.A.G. és una solució per tal d'eliminar traces de compostos perillosos per la salut. També resoldrà un problema important pels serveis distribuïdors d'aigua potable; els mals gusts i les males olors. Així doncs, el C.A.G. permet la producció d'una aigua d'alta qualitat sanitària. Cal tenir en compte però, que el C.A.G. per ell sol resolt molts problemes, no obstant, només és una part del tractament i introduirem en el futur diverses modificacions en la planta potabilitzadora de Montfullà per tal de millorar la qualitat de l'aigua produïda.

A finals de l’any 2007 va entrar en servei la nova línia de tractament per filtració amb C.A.G. a la E.T.A.P. de Montfulla com a segona etapa desprès de la filtració per llit de sílice. A llarg termini, s'està estudiant d'aplicar raigs UV i l'addició d'oxigen per a la captació en origen.

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. realitza controls periòdics per tal d'assegurar la qualitat de l'aigua que arriba als seus abonats. Els mecanismes de control emprats a planta es basen en l'estipulat en el vigent RD 140/2003 pel que s'estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà.