Logo Servei d'Aigües L'Organització
Servei d'Aigües Girona - Salt -Sarrià de Ter

   Els òrgans de la Societat són la Junta General d'Accionistes i el Consell d'Administració.
La Junta General d'Accionistes està formada per un representant per a cadascuna de les sèries d'accions, es a dir, per quatre persones, d'acord amb les designacions que realitza cada soci per a representar a les respectives entitats fundadores.
El Consell d'Administració està constituīt per nou Consellers. La composició d'aquest Òrgan colˇlegiat d'administració es la següent:

  • Ajuntament de Girona: 2 membres.
  • Ajuntament de Salt: 1 membre.
  • Ajuntament de Sarrià de Ter: 1 membre.
  • Girona, S.A.: 5 membres.
El Consell d'Administració elegeix entre els seus membres a un Conseller perquè amb caràcter de Conseller-Delegat, desenvolupi les funcions que li delega el Consell d'Administració, amb facultat d'atorgar poders per a desenvolupar aquelles funcions que no pugui realitzar personalment. La responsabilitat de la gestió i explotació del servei correspon al soci privat, Girona, S.A. en la seva qualitat d'empresa especialitzada.