Logo Servei d'Aigües Politica de Gestió
Servei d'Aigües Girona - Salt -Sarria de Ter

Constitució de la Societat

      Els Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter són titulars del servei i de les instal·lacions d'abastament i distribució d'aigua potable en l'àmbit dels respectius Municipis, conegut com a Sistema d'abastament d'aigua de Girona, del qual, l'Ajuntament de Girona ostenta la condició d'Administració Actuant.
D'acord amb el Decret de Segregació dels Municipis (Decret 72/83 i Ordre de desplegament de 3 de març de 1983) , l'abastament i distribució d'aigua potable és un servei ciutat o indivisible i per tant, es presta de manera unificada. Es voluntat dels tres Ajuntaments que aquest criteri es mantingui en el futur disseny del servei, mitjançant una forma de gestió que permetés la presència i participació dels mateixos en el servei i en la presa de decisions d'una manera més directa, respecte del estipulat al contracte.
D'acord amb els antecedents exposats i en aplicació de la facultat dels ens locals d'organitzar els serveis de la seva competència (art.230 de la Llei 8/1987), les respectives institucions varen considerar com a forma de gestió mes adequada per a la prestació d'aquest servei, la creació d'una societat mercantil d'economia mixta - empresa mixta - pel procediment de Conveni amb empresa única existent -Girona, S.A.- regulada en els articles 247 i següents de la Llei 8/1987 en relació amb l'article 104.3 i concordant del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
En aquesta societat els Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter representen el capital públic i l'empresa Girona, S.A. el capital privat.

El Capital Social

      En l'empresa mixta, els Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter (que constitueixen la representació pública), participen en un 20% global del capital social i la participació del soci privat -Girona, S.A - en l'empresa mixta és del 80%.
El capital social de l'empresa mixta és de 601.012,1 €. La participació dels respectius socis és la següent:

  • Ajuntament de Girona: 84.141,69 €
  • Ajuntament de Salt: 24.040,48 €
  • Ajuntament de Sarrià de Ter: 12.020,24 €
  • Girona, S.A.: 480.809,68 €
El capital social està dividit i representat per accions ordinàries nominatives de 601,01 € de valor nominal cadascuna i dividides en quatre sèries.

A dalt