ALTA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
4
Per a vivendes
 
2
Primera ocupació:
 
2
Segona ocupació:
4
Per a locals,despatxos i empreses
 
2
Primera ocupació:
 
2
Segona ocupació:
Alta del Servei de Subministrament
Vivendes de primera Ocupació

Requisits previs:

 • La instal·lació ha de ser aprovada per la inspecció tècnica que realitzen els nostres inspectors.
 • No han d´existir deutes per part del promotor/constructor.
Documentació necessària:
 • D.N.I / N.I.F. del titular del subministrament.
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat de la vivenda.
 • Cèdula d´habitabilitat. (Expedida pel Dept. d'Arquitectura i habitatge de la Generalitat de Catalunya.)
 • Butlletí de indústria.(Expedit per l´instal·lador autoritzat que efectua la instal·lació)
 • Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
 • Si es contracta a nom d'una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
 • Sol·licitud de domiciliació bancària.
Models:

  
A dalt
Alta del Servei de Subministrament
Vivendes de Segona Ocupació

Requisits previs:

 • La instal·lació ha de ser aprovada per la inspecció tècnica que realitzaran els nostres inspectors.
Documentació necessària:
 • D.N.I / N.I.F. del titular del subministrament.
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat de la vivenda.
 • Cèdula d´habitabilitat. (Expedida pel Dept. d´Arquitectura i habitatge de la Generalitat de Catalunya.)
 • Autorització al sol.licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
 • Si es contracta a nom d´una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
 • Sol.licitud de domiciliació bancària.
Models:

  
A dalt
Alta del Servei de Subministrament
Locals, despatxos i empreses de Primera Ocupació

Requisits previs:

 • La instal.lació ha de ser aprovada per la inspecció tècnica que realitzaran els nostres inspectors.
 • No han d´existir deutes per part del promotor/constructor.
Documentació necessària:
 • D.N.I / N.I.F. del titular del subministrament.
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat del local.
 • Butlletí de indústria.(Expedit per l´instal.lador autoritzat que efectua la instal.lació)
 • Autorització al sol.licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
 • Si es contracta a nom d´una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
 • Sol.licitud de domiciliació bancària.
 • Llicència d’activitat.
Models:

  
A dalt
Alta del Servei de Subministrament
Locals, despatxos i empreses de Segona Ocupació

Requisits previs:

 • La instal.lació ha de ser aprovada per la inspecció tècnica que realitzaran els nostres inspectors.
Documentació necessària:
 • D.N.I / N.I.F. del titular del subministrament.
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat del local.
 • Autorització al sol.licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
 • Si es contracta a nom d´una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
 • Sol.licitud de domiciliació bancària.
 • Llicència d’activitat.
Models:

A dalt