BAIXA DEL SERVEI
4
Baixa del Servei
de subministrament

Requisits previs:

  • Ser l´usuari del subministrament d´aigua o estar autoritzat.
  • Liquidar les factures pendents.
  • Facilitar l´accés dels nostres operaris per desinstal·lar el comptador.
Documentació necessària:
  • Lectura del comptador.
  • Fotocòpia del D.N.I./ N.I.F. del titular del subministrament.
  • Autorització al sol.licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
  • Si es tracta de una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
  • Pòlissa original. (En cas de demanar abonament pel comptador)
Models: