DOMICILI D'ENVIAMENT DE LA CORRESPONDÈNCIA
4
Domicili d'enviament de la correspondència
del subministrament

Requisits previs:

  • Ser l´usuari del subministrament d´aigua o estar autoritzat.
Documentació necessària:
  • D.N.I./ N.I.F. del titular del subministrament.
  • Autorització al sol.licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
  • Si es tracta de una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
Models: