SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ D'AIGUA
4
Sol.licitud de connexió d'aigua
a la xarxa d´aigua potable

Requisits previs:

  • No han d´existir deutes per part del promotor/constructor.
Documentació necessària:
  • Sol.licitud de subministrament (3 copies).
  • Plànol d´emplaçament de la finca a edificar.
Models: