SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ DE SANEJAMENT
4
Sol.licituts de connexió de sanejament

Requisits previs:

 • No han d´existir deutes per part del promotor/constructor.
Documentació necessària:
 • Sol.licitud de connexió (3 copies).
 • Plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçat amb detall de sifons generals i ventilació aèria.
 • Diferència de cota entre el nivell de vorera acabada i l'eix del tub de sortida del sifó (mts).
 • Plànol d'emplaçament de l'obra.
Models: Pasos a realitzar en la connexió de les escomeses:

És poden donar dos supòsits:

A.- FASE DE PROJECTE:

A.1.- Escomesa de nova construcció.

 • El tècnic redactor del Projecte ha de sol·licitar l'escomesa a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. i aquesta ho passa als serveis tècnics de l'Ajuntament, marcant el punt desitjat de connexió de l'escomesa.

 • Els serveis tècnics de l'Ajuntament realitzen un informe de on i com ha de ser la connexió i l'entreguen a AGSSTSA.

 • AGSSTSA entrega al tècnic redactor del projecte l'informe dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i l'Informe Tècnic que fa AGSSTSA. Tota aquesta documentació s'haurà d'incorporar al projecte tècnic.

 • Per tal de poder determinar aspectes de la futura connexió que no resten clars, AGSSTSA podrà procedir, sempre que els Serveis Tècnics de l'Ajuntament ho considerin necessari, a realitzar la inspecció mitjançant camera de TV de l'estat interior del punt de la futura connexió i de la xarxa general.

Totes les despeses generades seran a càrrec del sol·licitant, als preus contemplats a les vigents taxes municipals.

A.2.- Escomesa existent.

 • El tècnic redactor del projecte ha de sol·licitar la conformitat de la utilització de l'escomesa a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a.

 • Per tal de poder determinar aspectes de la connexió existent que no resten clars, AGSSTSA podrà procedir, sempre que els Serveis Tècnics de l'Ajuntament ho considerin necessari, a realitzar la inspecció mitjançant camera de TV de l'estat interior del punt de la connexió existent i de la xarxa general.

 • AGSSTSA passa l'informe resultant de la inspecció als serveis tècnics de l'Ajuntament .

 • Els serveis tècnics de l'Ajuntament realitzen un informe de conformitat amb la solució proposada i l'entreguen a AGSSTSA.

 • AGSSTSA entrega al tècnic redactor del projecte l'informe dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i l'Informe Tècnic que fa AGSSTSA. Tota aquesta documentació s'haurà d'incorporar al projecte tècnic. Si el diàmetre existent no fos suficient pel cabal sol·licitat o el seu estat estructural no fes factible el seu us, és procedirà a la construcció d’una nova escomesa.

Totes les despeses generades seran a càrrec del Promotor de l’edificació als preus contemplats a les vigents taxes municipals.

B.- FASE D'EXECUCIÓ:

B.1.- Escomesa de nova construcció.

 • El Promotor ha de sol·licitar l'escomesa a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. i aquesta ho passarà als serveis tècnics de l'Ajuntament, marcant el punt desitjat de connexió de l'escomesa.
 • Els serveis tècnics de l'Ajuntament realitzen un informe de on i com ha de ser la connexió i l'entreguen a AGSSTSA.
 • AGSSTSA confecciona el pressupost de connexió en base a l'informe dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i l'entrega al client, juntament amb l'informe tècnic del Servei.
 • A partir d'aquí el client pot fer dues coses:
  • Encarregar l'obra a AGSSTSA i aquesta societat tramita la llicencia d'obertura de via pública i s'encarrega de tot el procés.
   • En aquest cas, AGSSTSA construeix l'escomesa, pren les dades gràfiques de fondària, disposició i amidaments.
   • Es fotografien les connexions i s'arxiven a la base de dades del GIS.
   • AGSSTSA genera un informe final de l'estat de la connexió. El promotor haurà de presentar aquest informe conjuntament amb el certificat final d'obra quan demani la primera ocupació de l'edificació, la seva no presentació paralitzarà els tràmits d'obtenció de la primera ocupació. (Art.24.3 de l'Ordenança).
  • Encarregar l'obra a una altre empresa.
   • En aquest cas, qui construeix l'escomesa es qualsevulla empresa constructora.
   • Aquesta empresa ha de tramitar la llicencia d'obertura de via pública.
   • Aquesta empresa ha d'informar amb antelació suficient a AGSSTSA de l'inici dels treballs.
   • AGSSTSA supervisa la execució dels treballs, en especial la connexió de l'escomesa i vigila que s'usin els materials homologats i pren les dades gràfiques de fondària, disposició i amidaments.
   • Es fotografien les connexions, es dibuixen a plànol i s'arxiven a la base de dades del GIS.
   • AGSSTSA procedeix a realitzar la inspecció mitjançant camera de TV de l'estat interior de la connexió i de la xarxa general.
   • Si la inspecció revela que la xarxa general ha quedat bruta o amb residus, AGSSTSA procedirà a realitzar la neteja de la mateixa amb càrrec al promotor, amb els mitjans que siguin necessaris.
   • AGSSTSA genera un informe final de l'estat de la connexió. El promotor haurà de presentar aquest informe conjuntament amb el certificat final d'obra quan demani la primera ocupació de l'edificació, la seva no presentació paralitzarà els tràmits d'obtenció de la primera ocupació. (Art.24.3 de l'Ordenança).
   • Quan s'encarreguin els treballs a un altra empresa, que no sigui AGGSSTSA, aquesta haurà de tenir la classificació per executar treballs de sanejament en via pública.
Totes les despeses generades seran a càrrec del Promotor de l’edificació als preus contemplats a les vigents taxes municipals.

B.2.- Escomesa existent.

 • El Promotor ha de sol·licitar la conformitat de la utilització de l'escomesa a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a., per tal que aquesta certifiqui el correcte estat que permeti la seva utilització.
 • AGSSTSA redacta l'Informe tècnic de la connexió.
 • La empresa promotora ha d'informar amb antelació suficient a AGSSTSA de l'inici dels treballs.
 • AGSSTSA supervisa la execució dels treballs de connexió de la xarxa interior de l'edifici a la escomesa existent i vigila que s'usin els materials homologats i pren les dades gràfiques de fondària, disposició i amidaments.
 • Es fotografien les connexions i s'arxiven a la base de dades del GIS.
 • Si per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament es considera necessari, AGSSTSA procedirà a realitzar una inspecció mitjançant camera de TV de l'estat interior de la connexió i de la xarxa general.
 • Si la inspecció revela que la xarxa general ha quedat bruta o amb residus, AGSSTSA procedirà a realitzar la neteja de la mateixa amb càrrec al promotor, amb els mitjans que siguin necessaris.
 • AGSSTSA genera un informe final de l'estat de la connexió. El promotor haurà de presentar aquest informe conjuntament amb el certificat final d'obra quan demani la primera ocupació de l'edificació, la seva no presentació paralitzarà els tràmits d'obtenció de la primera ocupació. (Art.24.3 de l'Ordenança).
Totes les despeses generades seran a càrrec del Promotor de l’edificació als preus contemplats a les vigents taxes municipals.

En els casos que s'aprofiti escomesa existent, sempre caldrà entregar inspecció TV als Serveis Tècnics de l'Ajuntament. Cost de l'inspecció a càrrec del propietari/promotor.