GESTIÓ DE LA SEQUERA
4
Gestió de la Sequera
Servei d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter

FINALITAT DE LES OBRES DE LES CAPTACIONS D’EMERGÈNCIA.El darrer episodi d’escassetat de recursos hídrics viscut per aquest Servei els darrers anys 2.005 i 2.007, s’afegeix als que anteriorment s’han vingut experimentant de forma cíclica. Això deixa clar que existeixen situacions (cojunturals o estructurals) de manca d’aigua que amenacen la satisfacció de les necessitats d’abastament d’aigua potable per al proveïment domèstic.

La evolució recent de les reserves del sistema Sau – Susqueda ha estat decreixent i amb tendència a reduir-se encara mes. Vista la experiència dels darrers anys, es fàcil extreure la conclusió que s’han passat períodes on resulta summament complicat assegurar el normal proveïment del sistema. Concretament (i evocant solament la història recent) el període compres entre les setmanes 27 a la 43 de l’any 2.005 amb reserves mitjanes no superiors al 25 % i el compres entre les setmanes 41 del 2.001 i la 16 de 2.002, amb reserves mitjanes no superiors al 31 % son exemples clars del que exposem.

La evolució dels nivells a l’any 2.008 fa que estiguéssim a abril de 2.008 a l’entorn del 20 % de reserva conjunta del sistema, es a dir, a punt d’entrar dins la fase d’emergència del Decret de sequera.

No obstant, la climatologia mediterrània es capriciosa i les abundants pluges dels mesos de maig i juny han provocat un canvi d’escenari molt rellevant:


No obstant això i preveient futurs períodes de sequera i com a mesura de proveïment alternatiu d’emergència, aquest Servei, prèvia la realització d’un estudi hidrogeològic complert de diversos terrenys, ha perforat tres pous de captació d’aigües subterrànies al paratge de Vallvera - Sitjar al terme municipal de Salt.

Aquests tres pous, de mes de 300 ml de profunditat i amb aïllament de l'aqüífer superficial, estan equipats per poder extreure un cabal aproximat de 21.000 m3/dia que podran servir per l'abastament de Girona, Salt i Sarrià de Ter i per a proveïment en alta dels municipis de Bescanó, Sant Julià de Ramis, Quart i Vilablareix.

Aquests pous s’han realitzat sobre un aqüífer profund que ha resultat ser, a resultes de les proves realitzades, d’una gran potència i amb una elevada recuperació.

La perforació, equipatge i connexió a la xarxa general de transport dels tres pous respon a la necessitat de mantenir la capacitat d’abastament del anomenat Sistema de Girona Salt Sarrià de Ter en cas que les condicions perllongades de sequera no permetin fer-ho en part o totalment a partir de l’aigua del Sistema Sau-Susqueda-Pasteral I i Pasteral II.

Cada pou te una profunditat mitjana de 310 ml. amb un diàmetre de perforació de 400 mm i està equipat amb canonada d’acer inoxidable AISI 304, de 200 mm. de diàmetre i amb bomba multicelular vertical de 285 CV, 380/660 V. a 2.900 rpm.

Els pous varen quedar completament acabats i a punt d’entrar en servei a finals de maig de 2.008.

La inversió realitzada supera els 1.950.000,00 € i ha estat aportada íntegrament per l’ACA.Juliol 2008.