Logo Servei d'Aigües Facturació especial del segon i tercer bloc
per a unitats familiars de tres persones o més

      En el cas de contractes de subministrament d’habitatges on hi resideixi una família nombrosa, s’aplicarà una tarifa especial, en cas que ho sol·licitin els titulars o persones autoritzades per el titular, i que consistirà en l’ampliació del segon bloc de facturació traspassant part del consum des de el tercer bloc al segon bloc, tot facturant aquest consum traspassat al preu corresponent a aquest segon bloc.

      L’ampliació del segon bloc serà a raó de 9 metres cúbics per trimestre per cada persona que excedeix de 4.

      El procediment per a sol·licitar la bonificació en la facturació per a les famílies nombroses consisteix en primer lloc a presentar una sol·licitud segons els requisits que el Servei determini en cada moment i presentant prova de la seva condició de família nombrosa, com pot ser mostrar el carnet corresponent expedit per el departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya o, en el seu defecte, el llibre de família.

      També cal acreditar que el domicili de la pòlissa on es sol·licita la bonificació es tracti del domicili familiar habitual, aquesta acreditació es pot fer presentant a les oficines del Servei un certificat d’empadronament expedit per a l’Ajuntament, o altre document que el Servei consideri que permet la acreditació que la residència habitual familiar es en aquest domicili.