Logo Servei d'Aigües Servei de Sanejament
Servei d'Aigües de Girona - Salt -Sarrià de Ter

       L'inici de la gestió del Servei municipal de Sanejament per part de la societat mercantil d'economia mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. data de 1997.

Les funcions encomanades a aquesta societat son les següents:

  • La neteja dels embornals de recollida d'aigües plujanes de la via pública.
  • La neteja i buidat de les foses sèptiques en els indrets on no existeixi xarxa de sanejament.
  • La neteja preventiva de les clavegueres.
  • Retirada d'obstruccions de les clavegueres.
  • Reparacions i modificacions de la xarxa de clavegueram que afecten al manteniment.
  • Manteniment i control de les reixes i comportes de regulació de la sèquia Monar i del canal de rec de la devesa.
  • Construcció d'escomeses en les condicions previstes reglamentàriament per l'Ajuntament.
Aquestes funcions foren definides per el Plec de Condicions per a la prestació del Servei de Manteniment de la xarxa de clavegueram de Girona.

A dalt