Qualitat de l'aigua distribuïda

 • A part de la qualitat de l'aigua produïda o fabricada a la planta de tractament cal establir una sistemàtica per tal que la qualitat de l'aigua potabilitzada es mantingui al llarg del seu recorregut per la xarxa de distribució.

  Els factors que hi tenen incidència son:

  • Temps de residència de l'aigua potabilitzada a la xarxa.
  • Interrupcions del subministrament (buidats i omplerts successius).
  • Existència de trams de xarxa no mallats.
  • Adequació del dimensionat de la xarxa a les demandes presents.
  • Altres factors distorsionants.

 • Els mecanismes de control emprats a la xarxa es basen en el vigent R.D.140/2003 pel que s'estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà, en el que el nombre mínim de mostres a analitzar per les aigües de consum humà subministrades a traves d'una xarxa de distribució són:

  • Anàlisis de control : 165/any.
  • Anàlisis completes : 24/any.

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable