Taules de distribució

Balanç metres cúbics

EVOLUCIÓ ABASTAMENT D'AIGUA TRIM 1. ACUM. TRIM 2 ACUM. TRIM 3. ACUM. TRIM 4 ACUM.
1 AIGUA DESEMBASSADA 3.311.038 3.311.038 4.372.684 7.683.722 5.293.150 12.976.872 3.897.512 16.874.384
2 AIGUA PROCEDENT DE SÈQUIA MONAR 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AIGUA ENTRADA A ETAP 3.311.038 3.311.038 4.372.684 7.683.722 5.293.150 12.976.872 3.897.512 16.874.384
4a AIGUA ENVIADA A LA PLANTA DE FANGS 249.594 249.594 240.289 489.883 250.196 740.079 966.451 1.706.530
4b AIGUA PROCEDENT DE PLANTA DE FANGS -249.594 -249.594 -240.289 -489.883 -250.196 -740.079 -966.451 -1.706.530
5 = 3 + 4a + 4b TOTAL AIGUA TRACTADA A ETAP 3.311.038 3.311.038 4.372.684 7.683.722 5.293.150 12.976.872 3.897.512 16.874.384
6 = 5 - 7 - 8 CONSUM PROPI POTABILITZADORA 0 0 0 0 0 0 0 0
AIGUA BOMBEJADA
A LA COSTA BRAVA
1.146.388 1.146.388 1.146.388 1.992.940 3.139.328 2.733.235 5.872.563 1.522.367 7.394.930
8 AIGUA POSADA A XARXA 2.126.538 2.126.538 2.331.197 4.457.735 2.454.124 6.911.859 2.266.369 9.178.228
7 + 8 TOTAL 3.272.926 3.272.926 4.324.137 7.597.063 5.187.359 12.784.422 3.788.736 16.573.158
ERROR CABALÍMETRES 1,15% 1,15% 1,11% 1,13% 2,00% 1,48% 2,79% 1,79%
SOBRE 5 % CONSUM PROPI POTABILITZADORA * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 CONSUMS MUNICIPALS 65.529 65.529 82.495 148.024 122.558 270.582 90.099 360.681
10 CONSUMS ABONATS ALTA 180.789 180.789 227.688 408.477 269.426 677.903 207.911 885.814
11 CONSUMS ABONATS BAIXA 1.606.347 1.606.347 1.696.379 3.302.726 1.683.858 4.986.584 1.584.618 6.571.202
9+10+11 TOTAL CONSUMS ABONATS 1.852.665 1.852.665 2.006.562 3.859.227 2.075.842 5.935.069 1.882.628 7.817.697
8 - 9 + 10 +11 CONSUMS NO CONTROLATS 273.873 273.873 324.635 598.508 378.282 976.790 383.741 1.360.531
SOBRE 8 % CONSUMS NO CONTROLATS 12,88 12,88 13,93 13,43 15,41 14,13 16,93 14,82
SOBRE 8 % CONSUMS NO CONTROLATS (ajust. per dies facturats) 15,21 15,21 13,61 14,41 15,34 14,72 16,34 15,12
SOBRE 8 % CONSUMS MUNICIPALS 3,08 3,08 3,54 3,32 4,99 3,91 3,98 3,93
SOBRE 8 % CONSUMS ABONATS 84,04 84,04 82,54 83,25 79,59 81,95 79,09 81,25

* Regularització m3 trimestre anterior / ** Referit als cabals entrats a planta

Variació xarxa de sanejament

XARXA DE DISTRIBUCIÓ TOTAL 2020 TRIM 1 ACUM TRIM 2 ACUM TRIM 3 ACUM TRIM 4 ACUM %
M.L. FORMIGÓ OVOIDE GIRONA 3.955 127 4.082 62 4.144 0 4.144 0 4.144
M.L. FORMIGÓ OVOIDE SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.L. FORMIGÓ OVOIDE SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.955 127 4.082 62 4.144 0 4.144 0 4.144 1,4%
M.L. FORMIGÓ CIRCULAR GIRONA 210.647 213 210.860 262 211.122 0 211.122 0 211.122
M.L. FORMIGÓ CIRCULAR SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.L. FORMIGÓ CIRCULAR SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210.647 213 210.860 262 211.122 0 211.122 0 211.122 70,4%
M.L. FORMIGÓ FERRADURA GIRONA 2.350 125 2.475 -22 2.453 0 2.453 0 2.453
M.L. FORMIGÓ FERRADURA SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.L. FORMIGÓ FERRADURA SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.350 125 2.475 -22 2.453 0 2.453 0 2.453 0,8%
M.L. FORMIGÓ RECTANGULAR GIRONA 2.243 -514 1.729 -191 1.538 0 1.538 0 1.538
M.L. FORMIGÓ RECTANGULAR SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.L. FORMIGÓ RECTANGULAR SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.243 -514 1.729 -191 1.538 0 1.538 0 1.538 0,5%
M.L. DE FÀBRICA GIRONA 6.421 110 6.531 -95 6.436 0 6.436 0 6.436
M.L. DE FÀBRICA SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.L. DE FÀBRICA SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.421 110 6.531 -95 6.436 0 6.436 0 6.436 2,1%
M.L. FIBROCIMENT GIRONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.L. SALT GIRONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.L. SARRIÀ DE TER GIRONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
M.L. P.V.C. GIRONA 67.319 -665 66.654 -1.040 65.614 0 65.614 0 65.614
M.L. P.V.C. SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.L. P.V.C. SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67.319 -665 66.654 -1.040 65.614 0 65.614 0 65.614 21,9%
M.L. ALTRES MATERIALS GIRONA 7.239 194 7.433 1.143 8.576 0 8.576 0 8.576
M.L. ALTRES MATERIALS SALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.L. ALTRES MATERIALS SARRIÀ DE TER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.239 194 7.433 1.143 8.576 0 8.576 0 8.576 2,9%
300.174 -410 299.764 119 299.883 0 299.883 0 299.883 100,0%
LONGITUD TOTAL DE LA XARXA ACUM TRIM 1 ACUM TRIM 2 ACUM TRIM 3 ACUM TRIM 4 ACUM
300.174 -410 299.764 119 299.883 0 299.883 0 299.883

* Regularització m3 trimestre anterior / ** Referit als cabals entrats a planta

Variació xarxa aigua potable

XARXA DE DISTRIBUCIÓ TOTAL 2020 TRIM 1 ACUM. TRIM 2 ACUM. TRIM 3 ACUM. TRIM 4 ACUM.
M.L. FIBROCIMENT GIRONA 119.298 -2.169 117.129 -386 116.743 0 116.743 0 116.743
M.L. FIBROCIMENT SALT 14.699 5 14.704 0 14.704 0 14.704 0 14.704
M.L. FIBROCIMENT SARRIÀ DE TER 8.710 0 8.710 0 8.710 0 8.710 0 8.710
142.707 -2.164 140.543 -386 140.157 0 140.157 0 140.157 31,6%
M.L. FOSA DÚCTIL GIRONA 52.584 1.278 53.862 399 54.261 0 54.261 0 54.261
M.L. FOSA DÚCTIL SALT 13.008 -5 13.004 0 13.004 0 13.004 0 13.004
M.L. FOSA DÚCTIL SARRIÀ DE TER 6.485 0 6.485 -2 6.482 0 6.482 0 6.482
72.077 1.274 73.351 397 73.747 0 73.747 0 73.747 16,6%
M.L. POLIETILÉ GIRONA 161.354 582 161.937 -60 161.877 0 161.877 0 161.877
M.L. POLIETILÉ SALT 30.757 0 30.757 0 30.757 0 30.757 0 30.757
M.L. POLIETILÉ SARRIÀ DE TER 18.458 0 18.458 2 18.460 0 18.460 0 18.460
210.570 582 211.152 -57 211.995 0 211.995 0 211.995 47,6%
M.L. P.V.C. GIRONA 16.015 131 16.146 8 16.154 0 16.154 0 16.154
M.L. P.V.C. SALT 1 0 1 0 1 0 1 0 1
M.L. P.V.C. SARRIÀ DE TER 79 0 79 0 79 0 79 0 79
16.095 131 16.226 8 16.234 0 16.234 0 16.234 3,7%
M.L. ALTRES MATERIALS GIRONA 1.582 -18 1.564 9 1.574 0 1.574 0 1.574
M.L. ALTRES MATERIALS SALT 31 0 31 0 31 0 31 0 31
M.L. ALTRES MATERIALS SARRIÀ DE TER 196 0 196 0 196 0 196 0 196
1.809 -18 1.791 9 1.800 0 1.800 0 1.800 0,4%
443.258 -195 443.063 -29 443.033 0 443.033 0 443.033 100%
XARXA TRANSPORT ACUM. TRIM 1 ACUM. TRIM 2 ACUM. TRIM 3 ACUM. TRIM 4 ACUM.
1200 ACER (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA 15.677 0 15.677 0 15.677 0 15.677 0 15.677
400 ACER (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA 25 0 25 0 25 0 25 0 25
250 ACER (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA 105 0 105 0 105 0 105 0 105
200 ACER (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA 5 0 5 0 5 0 5 0 5
1000 F.ARMAT (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA 81 0 81 0 81 0 81 0 81
800 F.ARMAT (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA 15.631 0 15.631 0 15.631 0 15.631 0 15.631
230 PE-AD (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 F.ARMAT (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.GIRONA 2.850 -99 2.751 0 2.751 0 2.751 0 2.751
700 F.DÚCTIL (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.GIRONA 3.274 0 3.274 0 3.274 0 3.274 0 3.274
700 FIBROCIMENT (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.GIRONA 182 0 182 0 182 0 182 0 182
700 F.ARMAT (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT 2.539 2 2.541 0 2.541 0 2.541 2 2.543
700 F.DÚCTIL (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT 3.274 0 3.274 0 3.274 0 3.274 0 3.274
700 FIBROCIMENT (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT 182 0 182 0 182 0 182 0 182
800 INOX (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT 3 0 3 0 3 0 3 0 3
700 INOX (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT 89 -3 86 0 86 0 86 0 86
700 F. ARMAT (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT 842 -600 242 0 242 0 242 0 242
700 F.DÚCTIL (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT 155 0 155 0 155 0 155 0 155
700 FIBROCIMENT (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT 1.207 600 1.808 0 1.808 0 1.808 0 1.808
700 INOX (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT 222 0 222 0 222 0 222 0 222
40.348 -95 40.254 0 40.254 0 40.254 0 40.254
LONGITUD TOTAL DE LA XARXA ACUM. TRIM 1 ACUM. TRIM 2 ACUM. TRIM 3 ACUM. TRIM 4 ACUM.
483.606 -290 483.316 -29 483.287 0 482.287 0 483.287

* Regularització m3 trimestre anterior / ** Referit als cabals entrats a planta

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable